پیام

قال الله تبارک و تعالی:

 کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة

ما اگر کم هم باشیم ولی چون ایمان داریم می ایستیم با جسم مان در مقابل داعشی و هر گروه تکفیری دیگری. همانطور که بریر شهید کربلا در رجز خود گفت:

اقتلونی اقتلونی یا ثقات              ان فی قتلی حیاة فی حیات

/ 1 نظر / 23 بازدید